GTC

Algemene verkoopvoorwaarden (versie van 08/08/2022)


Artikel 1: Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden
Elk contract ondertekend met Etude Généalogique Ladet, vertegenwoordigd door de heer Jérôme Ladet, woonachtig te 1673 chemin de Monclar, 84250 Le Thor, is
onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Siret n°: 83435278300031
Artikel 2: Doel van de overeenkomst
De genealoog is gebonden aan een middelenverbintenis en niet aan een resultaatsverbintenis. Bijgevolg verbindt Etude Généalogique Ladet zich ertoe een
het onderzoek zo volledig mogelijk te maken, afhankelijk van de beschikbare archiefdocumenten op het internet of in
departementale of gemeentelijke archieven, in overeenstemming met de wet.
Etude Généalogique Ladet zal alles in het werk stellen om de verwachte resultaten te behalen en de honoraria zullen volledig verschuldigd zijn in geval van succes of mislukking.
van mislukking (zoektijd + kosten).
In het kader van het genealogisch onderzoek zoekt de Etude Généalogique Ladet naar elk archiefdocument dat getuigt van de afstamming van
het individu, hoofdzakelijk de parochie- en burgerlijke standregisters van elke voorouder in de genealogie.
Over het resultaat van het onderzoek zal een gedetailleerd verslag worden opgesteld, met inbegrip van de reproductie van de gevonden documenten: foto's, fotokopieën, afdrukken
van een website, maar ook verslag uitbrengen over de geraadpleegde documenten en eventuele leemten in de documenten. Betrouwbare documenten
Uitgangspunt van de opdracht is de contractuele aanwijzing die hem door de cliënt is gegeven.
Etude Généalogique Ladet verbindt zich ertoe alle gevonden documenten naar haar cliënt te sturen, zodra het saldo van de factuur is betaald
Dit is onderworpen aan de naleving van de Franse wetgeving inzake de mededeling van archieven. Etude Généalogique Ladet kan niet
In het bijzonder mogen niet alle akten van de burgerlijke stand van minder dan 75 jaar oud worden toegezonden, behalve aan de bloedverwanten in opgaande lijn of aan de bloedverwanten in neergaande lijn van
personen die bij deze gegevens betrokken zijn. Bij gebrek aan bewijs van een dergelijke familierelatie kan Etude Généalogique Ladet aan haar cliënt niet overmaken
alleen niet-filiële uittreksels van deze handelingen.
Etude Généalogique Ladet is gebonden aan de bepalingen van artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Artikel 3: Termijnen voor de uitvoering
Het in dit contract vastgestelde tijdschema kan worden herzien in geval van uitzonderlijke en willekeurige sluitingen van de archieven; de
moeilijkheden ondervonden bij het onderzoek; ten gevolge van ziekte of ongeval van de genealoog, en meer in het algemeen bij elke andere gelegenheid
overmacht en toevallige gebeurtenissen.
Artikel 4: Prijzen en betalingsvoorwaarden
Het bedrag van deze opdracht kan naar beneden worden bijgesteld in geval van ontoereikende archieven, in verhouding tot het onderzoek dat niet kan worden uitgevoerd. Alle andere kosten
De genealoog is verantwoordelijk voor alle extra kosten die de dienst met zich meebrengt, tenzij de cliënt vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Een voorschot van minstens 30% moet door de klant betaald worden op het ogenblik van de ondertekening van het contract, of in zijn geheel indien het bedrag lager is dan 220 € (tweehonderd en twintig
euro), hetzij per cheque op naam van Etude Généalogique Ladet, hetzij per postoverschrijving na ontvangst van de factuur. Het saldo zal worden betaald bij levering
in dezelfde bepalingen. Elke vertraging van de betaling geeft van rechtswege aanleiding tot rente gelijk aan anderhalf maal de wettelijke rentevoet (wet
n°92-1442 van 31-12-1992). De prijzen van de diensten van Etude Généalogique Ladet zijn niet onderworpen aan de BTW (art. 293B van het Algemeen Belastingwetboek).
Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
Deze overeenkomst kan te allen tijde op verzoek van een der partijen worden gewijzigd, mits een opzegtermijn van dertig dagen in acht wordt genomen. In geval van overeenstemming zal de wijziging
zal van kracht worden na ondertekening door beide partijen van een aanhangsel bij dit contract.
Artikel 6: Eigendom van de resultaten
Etude Généalogique Ladet heeft een "eeuwigdurende, onvervreemdbare en onaantastbare" morele eigendom op het genealogisch dossier dat zij aan haar cliënt ter beschikking stelt,
niet op de archiefstukken die het dossier vormen.
De cliënt verbindt zich ertoe de resultaten van deze opzoekingen niet te gebruiken voor frauduleuze of schadelijke doeleinden. Hij zal advies aannemen van Etude
Ladet Genealogie voor elk ander gebruik dan privé.
Artikel 7: Vertrouwelijkheid
Etude Généalogique Ladet is gebonden door het beroepsgeheim. In het bijzonder verbindt de genealoog zich ertoe de wetten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven.
privacy van individuen. De partijen verbinden zich ertoe om in het kader van dit contract geen informatie van vertrouwelijke aard over een derde mee te delen
en om juist te handelen bij alle gelegenheden.
Artikel 8: Duur van de overeenkomst
Het contract komt tot stand na ontvangst van de offerte, voorzien van de handtekening van de opdrachtgever, voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd, goed voor akkoord" en de
betaling of voorschot zoals bepaald in artikel 4. De overeenkomst blijft van kracht totdat het doel ervan is bereikt.
Artikel 9: Verplichtingen van de klant
De klant verbindt zich ertoe:
- om de genealoog een betrouwbaar vertrekpunt te bieden om zijn of haar onderzoek te beginnen,
- om de ontvangst van de dienst te bevestigen
- en het volledige in dit contract vastgestelde bedrag te betalen bij ontvangst van de honorariumnota.
Artikel 10: Overmacht
Etude Généalogique Ladet kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van de bovenvermelde bestellingen te wijten is aan een gebrek aan informatie.
van haar verplichtingen zoals beschreven in deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijten is aan overmacht. In dit verband wordt onder overmacht verstaan
elke van buiten komende, onvoorzienbare en onbedwingbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 11: Geschil
Artikel 11.1: Bemiddeling
Overeenkomstig artikel L.133-4 van het consumentenwetboek kan de klant in geval van een geschil een beroep doen op een bemiddelingsprocedure
overeenkomst of een andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting als bedoeld in de artikelen 1528 tot en met 1546 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Overeenkomstig ordonnantie nr. 2015-1033 van 20 augustus 2015 kan de klant, om een geschil in verband met dit contract op te lossen, zich wenden tot de bemiddelaar
Bevoegd voor genealogie: M. Gérard Gaucher, 51 chemin des Grands Moulins, 69400 Gleize of contact@mediateurconsogenealogistesfrance.fr
Bevoegde rechtbank
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopsvoorwaarden is onderworpen aan het Franse recht. Bij ontstentenis van een resolutie
De partijen komen overeen dat de rechtbanken van het departement Vaucluse exclusief bevoegd zijn.
Artikel 12: Herroepingsrecht
In geval van verkoop op afstand heeft de Klant die consument is, overeenkomstig de bepalingen van artikel L.221-18 van de Franse Code de la
(14) dagen na de sluiting van het contract, voor contracten inzake dienstverlening, of na de datum van ondertekening van het contract.
ontvangst van het (de) product(en) voor verkoopcontracten, Etude Généalogique Ladet op de hoogte te stellen van zijn wens zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Voor de
Verstrijkt de termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Ongeacht de
Indien de klant de overeenkomst niet in de gekozen vorm wenst te herroepen, moet hij bewijzen dat hij zijn recht binnen de wettelijke termijn heeft uitgeoefend.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.221-28 van het Wetboek van Koophandel kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend met name voor overeenkomsten:
- De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en met de uitvoering waarvan een begin is gemaakt na de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument.
Door een bestelling van Diensten die voor het einde van de contractperiode moeten worden uitgevoerd te valideren, ziet de consument uitdrukkelijk af van zijn herroepingsrecht. Door het valideren van een order voor Diensten waarvan de uitvoering is gepland vóór het einde van de
van de herroepingstermijn, ziet de consument uitdrukkelijk af van zijn herroepingsrecht.
-de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.
Artikel 12.1: Wijze van uitoefening van het herroepingsrecht
Binnen veertien (14) dagen na de sluiting van het contract voor Diensten of de ontvangst van het Product voor verkoop, kan de Klant verzoeken
hetzij de omwisseling of de terugbetaling van zijn bestelling van de Dienst(en) en/of het (de) betrokken Product(en). De Klant oefent zijn herroepingsrecht uit op
door middel van een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld door het terugsturen van het herroepingsformulier dat op de laatste bladzijde van deze Voorwaarden staat
door de Etude Généalogique Ladet, per e-mail aan etudegenealogiqueladet@gmail.com, of per aangetekende brief met
ontvangstbevestiging aan het in artikel 1 vermelde adres, met vermelding van het bestelnummer en de betrokken Dienst(en) en/of het betrokken Product (de Producten). De Klant
zal zijn herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen door het betrokken product gewoon rechtstreeks terug te zenden.
Artikel 12.2 Voorwaarden voor terugzending van de Producten
Vanaf de uitoefening van het herroepingsrecht beschikt de Klant over een maximumtermijn van veertien (14) bijkomende dagen om de goederen op eigen kosten terug te zenden,
het (de) betrokken Product(en), dat (die) in zijn (hun) originele staat moet(en) worden geretourneerd (inclusief originele verpakking, accessoires, eventuele onderdelen
met betrekking tot de bestelling enz.) De terugzending van Producten moet vergezeld gaan van een naar behoren ingevuld terugzendingsformulier, met inbegrip van de
retournummer verstrekt door Etude Généalogique Ladet. De kosten en risico's verbonden aan de terugzending van de Producten zijn ten laste van de Klant.
teruggestuurd moet worden naar het in artikel 1 vermelde adres. De Klant moet alle bewijzen van deze terugzending bewaren om een zekere datum te kunnen opgeven.
Artikel 12.3. Vergoeding
Indien aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal de Etude Généalogique Ladet aan de Klant alle bedragen terugbetalen
gemaakt in verband met de bestelling van de Dienst(en) en/of het (de) betrokken Product(en) (de terugbetaling van leveringskosten is beperkt tot het bedrag
van de goedkoopste door Etude Généalogique Ladet voorgestelde wijze van levering), met uitzondering van de door de Klant gemaakte retourkosten en het geval van
In voorkomend geval, het bedrag dat overeenstemt met de reeds geleverde diensten tot de mededeling van het besluit tot opzegging. Deze terugbetaling
zal worden verricht met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode als die welke voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, binnen veertien (14) dagen na
de datum waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend. Etude Généalogique Ladet kan de terugbetaling uitstellen tot de dag waarop zij de Producten ontvangt
teruggestuurd of totdat de Klant een bewijs van verzending van de betrokken Producten voorlegt, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANNULERING VAN ORDER
(Consumentenwetboek, artikel L. 121-17 tot L.121-1-2)
Voorwaarden:
- Vul dit formulier in en onderteken het
- Stuur het per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het volgende adres: 1673 chemin de Monclar, 84250 LE THOR of per
e-mail naar etudegenealogiqueladet@gmail.com
- Versturen uiterlijk de veertiende dag na de dag van ondertekening van het contract of, indien deze termijn normaal verstrijkt op een
zaterdag, zondag of officiële feestdag, de eerstvolgende werkdag
Ik, ondergetekende, verklaar dat ik de volgende bestelling annuleer:
Aard van de bestelde dienst : _________________________________________________________
Datum van bestelling : _______________________________________________________________
Naam van de cliënt : _____________________________________________________________________
Adres van de klant: ___________________________________________________________________
Datum :
Handtekening van de klant :

U kunt deze algemene voorwaarden downloaden door te klikken op HIER.